Phiếu đăng kí hội viên

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

     PHIẾU ĐĂNG KÝ GIA NHẬP

     VÀ THÔNG TIN HỘI VIÊN TÌNH NGUYỆN

 

Kính gửi: Phòng giao dịch và phục vụ tang lễ Thiện Tâm 

Họ và tên hội viên:............................................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh :................................................................................................ Tuổi: ..............................

CMND số: .................................................. cấp ngày ......../........./.......... nơi cấp................................................

Hiện thường trú tại:...........................................................................................................................................

 

Họ và tên người thân của hội viên:......................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh :................................................................................... Tuổi: ..........................................

CMND số: ............................................. cấp ngày ....../......../............ nơi cấp.....................................................

Quan hệ với hội viên.........................................................................................................................................

Hiện thường trú tại:...........................................................................................................................................

Nay tôi viết phiếu đăng ký hội viên này xin được gia nhập vào hội viên của Phòng giao dịch và phục vụ tang lễ Thiện Tâm.

Tôi xin cam kết thực hiện những nghĩa vụ của hội viên theo quy định của Phòng giao dịch và phục vụ tang lễ Thiện Tâm.

 

Người đăng ký thông tin hội viên                                       Hội viên

           (Ký và ghi rõ họ tên)                                      (Ký và ghi rõ họ tên)


Tags: Dich vu tang le Da Nang, Dich vu mai tang Da Nang, Dich vu Tang le tai Da Nang, Dich vu Mai tang tai Da Nang, Dịch vụ tang lễ tại Đà Nẵng, dịch vụ mai táng tại đà nẵng, tang le thien tam, tang lễ thiện tâm, tang lễ tại đà nẵng, tang le tai da nang