Điều lệ hội viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐIỀU LỆ HỘI VIÊN THIỆN TÂM 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu chung

Hội viên tình nguyện là hội viên của Phòng giao dịch và phục vụ tang lễ Thiện Tâm trên cơ sở tự nguyện nhằm mục đích huy động sự đóng góp của nhiều người cùng chung tay giúp sức để giảm bớt khó khăn cho gia đình trong lúc tang gia bối rối xảy ra.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Điều 3. Đối tượng tham gia hội viên tình nguyện là người ViệtNam có hộ khẩu tại hai tỉnh thành QuảngNam và thành phố Đà Nẵng.

1. Các độ tuổi tham gia

a) Độ tuổi 40 – 49 tuổi                          b) Độ tuổi 50 – 59 tuổi

c) Độ tuổi 60 – 69 tuổi                          d) Độ tuổi 70 – 79 tuổi

e) Độ tuổi 80 – 89 tuổi                           f) Độ tuổi 90 tuổi trở lên

Điều 4. Quỹ hội viên

1. Quỹ hội viên được hình thành từ các nguồn sau

- Tiền thu phí hội viên do hội viên tham gia đóng góp

- Tiền sinh lời do thực hiện các biện pháp nhằm bảo toàn và tăng trưởng

- Các khoản khác do Phòng giao dịch kinh doanh có lãi đóng góp theo quy định

- Các khoản thu từ nguồn tài trợ, viện trợ

- Các khoản thu hợp pháp khác ...

2. Quỹ hội viên được sử dụng để thanh toán chi phí (phục vụ lễ tang hội viên khi qua đời) do Phòng giao dịch và phục vụ tang lễ Thiện Tâm đảm nhiệm và thực hiện theo quy định.

Điều 5. Thẻ hội viên

1. Cấp cho người tham gia hội viên tình nguyện tại Phòng giao dịch và phục vụ tang lễ Thiện Tâm.

2. Phòng giao dịch và phục vụ tang lễ Thiện Tâm quản lý và phát hành thẻ.

3. Thẻ có giá trị ngay và liên tục khi đóng phí hội viên đúng quy định.

4. Thẻ hội viên tự nguyện có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng phí. Hội viên lần đầu hoặc tiếp tục đóng sau một thời gian gián đoạn.

5. Thẻ không có giá trị sử dụng khi đã (tổ chức lễ tang hội viên hoàn thành). Hồ sơ tổ chức lễ tang hội viên sẽ làm thành 02 bản. Gia đình giữ 01 bản và phòng giao dịch và phục vụ tang lễ Thiện Tâm lưu lại 01 bản.

 

Chương II

TRÁCH NHIỆM, PHƯƠNG THỨC, VÀ MỨC ĐÓNG PHÍ HỘI VIÊN TÌNH NGUYỆN 

Phí hội viên và trách nhiệm đóng phí hội viên tự nguyện

a) Các đối tượng hội viên đã đăng ký tại phòng giao dịch và phục vụ tang lễ Thiện Tâm đã có thẻ hội viên.

b) Mức phí theo các độ tuổi đăng ký tham gia hội viên

1. Độ tuổi 40 -> 49 tuổi phí 1.000.000đ/năm

2. Độ tuổi 50 -> 59 tuổi phí 1.200.000đ/năm

3. Độ tuổi 60 -> 69 tuổi phí 1.500.000đ/năm

4. Độ tuổi 70 -> 89 tuổi phí 1.700.000đ/năm

5. Độ tuổi 80 -> 89 tuổi phí 2.000.000đ/năm 

6 .Độ tuổi 90 - >100 tuổi phí 3.000.000đ/năm

c) Phương thức đóng phí hội viên

1. Đóng trực tiếp do nhân viên khi làm thủ tục đăng ký hội viên

2. Đóng trực tiếp tại phòng giao dịch và phục vụ tang lễ Thiện Tâm

3. Đóng qua ngân hàng, các ngân hàng và Phòng giao dịch tang lễ Thiện Tâm đăng ký giao dịch.

4. Hội viên có thể yêu cầu và thỏa thuận với Phòng giao dịch về việc nộp phí hội viên và cấp thẻ hội viên dài hạn.

 

Chương III

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA

 

A.1. Hội viên có quyền nhờ con cháu đến liên hệ và làm thủ tục tổ chức tang lễ theo quy định của hội viên được hưởng.

2. Hội viên có quyền tư vấn và giới thiệu cho người chưa tham gia hội viên đến tham gia hội viên tại Phòng giao dịch và phục vụ tang lễ Thiện Tâm để được hưởng nhiều lợi ích từ Thiện Tâm.

3. Trách nhiệm hội viên bảo vệ và giới thiệu phòng giao dịch đến tổ chức tang lễ cho những người chưa kết nộp hội viên mà không may qua đời.

B. Trách nhiệm của Phòng giao dịch và phục vụ tang lễ Thiện Tâm

1. Trách nhiệm của Phòng giao dịch là phải tiếp đón người nhà hội viên đến liên hệ và làm thủ tục chế độ được hưởng của hội viên.

2. Trách nhiệm của Phòng giao dịch là chịu trách nhiệm tổ chức và vận chuyển các thứ hàng cần dùng để tổ chức lễ tang mà hội viên đó được hưởng theo chế độ và quy định.

 

Chương IV

1. Phần giao dịch hướng dẫn chế độ, vật tư được hưởng của hội viên

a) Giao dịch và  nhận việc

Khi nghe người nhà của hội viên báo tin hội viên qua đời Phòng giao dịch cử người (nhân viên) đến thăm hỏi và động viên gia đình và trình bày chế độ được hưởng của hội viên theo quy định.

Đại diện gia đình và phòng giao dịch thỏa thuận xong chế độ thì phòng giao dịch bắt tay vào lo tang lễ do hội viên.

2. Vật tư hưởng theo chế độ của hội viên

1. Rạp tôn mái che                   : 50m2                             

2. Ánh sáng (tiếp điện)             : 5 cái

3. Bàn                                    : 05 cái                    

4. Ghế ngồi                            : 50 cái

5. Bình đựng nước                   : 05 bình

6. Ly uống nước                      : 50 cái

7. Quan tài                            : 01 cái

8. Đồ liệm đỏ                         : 01 bộ

9. Đồ liệm trắng                     : 01 bộ

10. Sổ ghi người viếng hương   : 01 sổ tang

11. Mền quang minh                : 01 bộ

12. Chăn bông                        : 02 cái

13. Cáo phó                           : 01 tờ

14. Giấy súc                           : 10 kg

15. Giấy đỏ                            : 20 tờ

16. Giấy tiền                          : 3 đinh

17. Giấy vàng bạc                   : 3 đinh

18. Giấy bạc                          : 3 đinh

19. Giấy rải đường                  : 3 lốc

20. Tiền đô xanh                    : 3 lốc

21. Tiền đô đỏ                       : 2 lốc

22. Tiền đô đen                      : 2 lốc

23. Hương thắp cúng lúc đầu    : 01 bó

24. Đèn ly trung bàn Phật        : 01 cặp

25. Đèn ly trung bàn linh         : 01 cặp

26. Đèn ly trên quan tài          : 07 cái (nam), 09 cái (nữ)

27. Hủ ngũ cốc có đậu            : 05 cá

28. Silicon dán miệng hòm      : 03 bình

29. Dây néo cột hòm              : 01 bộ                                                            

30. Cát trắng                      : 01 ba

31. Bột liệm                        : 10 bao

32. Rượu gạo                      : 05 lít

33. Thau nhựa để tắm         : 01 cái

34. Khăn để tăm                 : 05 cái

35. Đuốt đi đường                : 01 cây

36. Dầu lửa                        : 01 lít

37. Liễng thờ                      : 01 tấm

38. Bàn thờ trí linh              : 01 cái

39. Gương mặt bàn             : 01 tấm

40. Khăn bàn linh               : 01 cái

41. Đồ tang                       : 10 bộ

42. Khăn tang                    : 20 cái

43. Dây mũ rơm                 : 02 cái

44. Tang mê ca                  : 20 cái

45. Trang trí bàn thờ Phật    : 01 bộ

46. Trang trí bàn thờ linh     : 01 bộ

47. Trang trí xung quanh quan tài : 01 bộ

48. Bàn để chuông mỏ         : 01 bộ

49. Chuông mỏ                   : 01 bộ

50. Cờ chữ thập và cờ đuôi nheo : 07 lá

51. Cái chiên                       : 01 cái

52. Trống chào                    : 01 cái

53. Cái kiểng                      : 01 cái

54. Cái cổ                           : 01 cái

55. Thanh la                       : 01 cái

56. Đồ dân khiêng               : 14 bộ

57. Thợ liệm                       : 03 người

58. Ông tổng                      : 01 người

3. Dịch vụ chăm sóc khách hàng

59. Người nấu ăn lo đồ cúng : 01 người (bếp chính)

60. Đặt bàn trí linh và giúp việc gia đình : 01 người

61. Nhân viên tiếp khách và trà nước : 01 người

62. Nhân viên làm rạp tôn : 03 người

63. Nhân viên trang trí      : 03 người

4. Dịch vụ xe đưa tang

64. Xe tang đưa linh cửu về nghĩa trang : 01 chiếc

65. Lái xe tang                  : 01 người

66. Xe vận chuyển vật tư và đồ dùng cần thiết đến phục vụ lễ tang

67. Xe thu hồi và hoàn trả đồ dùng cần thiết lại cho công ty

5. Tất cả các dịch vụ trên là chế độ hội viên được hưởng theo quy định

- Nhân viên phục vụ và tất cả các mặt hàng trên là tài sản của Phòng giao dịch.

- Phòng giao dịch chịu trách nhiệm điều hành nhân viên, cung cấp vật tư để lo chu đáo lễ tang cho hội viên.

 

                                                                                                           Người xây dựng và ban hành điều lệ

                                                                                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                (Đã kí)

 

 

                                                                                                                       Nguyễn Thành Công


Tags: Dich vu tang le Da Nang, Dich vu mai tang Da Nang, Dich vu Tang le tai Da Nang, Dich vu Mai tang tai Da Nang, Dịch vụ tang lễ tại Đà Nẵng, dịch vụ mai táng tại đà nẵng, tang le thien tam, tang lễ thiện tâm, tang lễ tại đà nẵng, tang le tai da nang